Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

 

Egyesületünk, mint adatkezelő számára kiemelten fontos, hogy tiszteletben tartsa mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át, ezért adatkezelési tevékenységei során a hatályos jogszabályokkal – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény), és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) rendelkezéseivel – összhangban, a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően jár el. A jelen Tájékoztató célja, hogy mindazon természetes személyek, akinek a személyes adatait kezeljük, megfelelő tájékoztatást kapjanak Egyesületünk adatkezelési gyakorlatáról, és az azzal összefüggésben őket megillető jogokról.

 

1.              Egyesületünk, mint adatkezelő adatai:

 

 

Elnevezés: Őrmező Sportegyesület (ŐRMEZŐ SE)

Székhely (postai levélcím): 1112 Budapest, Péterhegyi lejtő 11/b.

Kapcsolattartás: e-mailen, a honlapunkon vagy postai levélcímünkön keresztül

E-mail cím: attila.legrady@citromail.hu

Honlap: www.ormezose.hu

 

 

2.              Fogalommeghatározások

 

Jelen Tájékoztató alkalmazásában irányadó fogalommeghatározásokat a GDPR 4. cikke és az Infotörvény 3. §-a tartalmazza. A Tájékoztató alkalmazása szempontjából főbb fogalmak:

 

„adatvédelem”: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége.

 

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintettre) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

„érintett”: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt –közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

 „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 

3.              Adatkezelési elvek:

 

Egyesületünk az általa végzett adatkezelési tevékenységek során az alábbi elvek figyelembevétel jár el.

 

A személyes adatok

 

a)

kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

 

b)

gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

 

c)

az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

 

d)

pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

 

e)

tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

 

f)

kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

 

4.              Az Egyesület által kezelt személyes adatok köre:

 

Egyesületünk – a vonatkozó jogszabályokkal összhangban – az alábbi személyes adatok kezelését végzi:

 

 1. az Egyesület tagjainak nevét, és lakóhelyét;

 

 1. az Egyesület focicsapatai játékosainak nevét, születési idejét, magasságát és képmását az Egyesület honlapján;

 

 1. az MLSZ versenyrendszerében részt vevő egyesületi tagok képmását, nevét, születési helyét és idejét, a versenyrendszer megnevezését, a versenyengedély hatálya alá tartozó sportág megnevezését, a versenyengedély érvényességi idejét, a versenyengedély nyilvántartási számát, a versenyengedély kiállításának dátumát, továbbá az anyakönyvi kivonatának vagy személyi igazolványának másolatát.

 

 1. az Egyesület által szervezett focitáborba jelentkező kiskorú gyermek nevét, valamint törvényes képviselője nevét, és telefonszámát;

 

 1. az Egyesület által szervezett sport-és egyéb eseményeken, illetve programokon részt vevők kép-és hangmását;

 

 1. az Egyesület honlapján a kezdőlap és a gyere focizni! menüpontok alatt a csapatba jelentkezők illetve az üzenetet küldők nevét, e-mail címét, telefonszámát és általuk önként megadott egyéb adatokat;

 

 1. a kapcsolat menüpont alatt az Egyesület részére elektronikus úton üzenetet küldő nevét, e-mail címét, telefonszámát és az üzenetet küldő által önként megadott egyéb adatokat;

 

 1. az Egyesület munkavállalóinak személyes adatait a vonatkozó külön munkáltatói tájékoztatóban foglaltak szerint;

 

 1. az Egyesület által meghirdetett állásra jelentkező pályázatát, illetve önéletrajzát.

 

 1. az Egyesület más jogi személy jogalanyokkal kötött szerződéseiben a másik fél képviselőjének, vagy kapcsolattartójának a közhiteles, vagy bárki által megismerhető nyilvános nyilvántartásban nem szereplő, másik fél által megadott elérhetőségeit a szerződés teljesítésével összefüggésben.

 

Internetes közösségi oldalunkon személyes adatot nem kezelünk.

 

5.              A személyes adatok kezelésének célja és jogalapja

 

Egyesületünk – a vonatkozó jogszabályokkal összhangban – az alábbi célokból, illetve jogalapokon végzi a fenti személyes adatok kezelését:

 

 1. az Egyesület tagjainak a nevét és lakóhelyét a 3:5. § d, valamint 3:80. § i, pontjain, és a Cnytv. 63. §-ának a, pontján alapuló nyilvántartási kötelezettségünk teljesítése érdekében kezeljük. Jogalapja: az Egyesület jogi kötelezettségeinek teljesítése /a GDPR szerinti jogalap pontos megjelölése: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont/.

 

 1. a honlapon a focicsapatok játékosainak nevét, születési idejét, magasságát és képmását az Egyesület focicsapatainak és játékosainak bemutatása, a sportág, és a focicsapataink népszerűsítése, továbbá a fiatalok sporttevékenység végzésére, illetve a szabadidő hasznos eltöltésére történő motiválása érdekében kezeljük. Jogalapja: az érintett hozzájárulása /a GDPR szerinti jogalap pontos megjelölése: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont/.

 

 1. az MLSZ versenyrendszerében részt vevő sportolók esetében a személyes adatokat a Sporttörvény § (1) bekezdése, továbbá a (2) bekezdés a, pontja alapján, valamint az MLSZ nyilvántartási, igazolási és átigazolási szabályzata alapján a versenyengedély iránti kérelem benyújtása, illetve a versenyengedély kiadása céljából kezeljük. Jogalapja az Egyesület jogi kötelezettségeinek teljesítése /a GDPR szerinti jogalap pontos megjelölése: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont/.

 

 1. az Egyesület által szervezett táborokban részt vevők nevét – a táborba való önkéntes jelentkezésük alapján – a részt vevő azonosítása, és az Egyesület által e körben vállalt szolgáltatásainak teljesítése céljából, a részt vevő törvényes képviselőjének a nevét, és telefonszámát a 2:14. § (1) bekezdése alapján, valamint a kiskorú részt vevő testi épségéhez, egészségéhez és biztonságához fűződő érdekeinek védelme érdekében, kapcsolattartás céljából kezeljük. Jogalapja: /a GDPR szerinti jogalap pontos megjelölése: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) c) és d) pontjai/;

 

 1. az Egyesület által szervezett sport-és egyéb eseményeken, illetve programokon részt vevők kép-és hangmását az esemény bemutatása, illetve annak népszerűsítése céljából az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján kezeljük. Jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása /a GDPR szerinti jogalap pontos megjelölése: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont/;

 

 1. a csapatba jelentkezők esetében az adatkezelés célja a jelentkező által küldött üzenet Egyesület általi megválaszolása, a jelentkezéssel kapcsolatos információk megadása a részére, valamint az érintett kezdeményezésére a vele történő kapcsolattartás. Jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet a jelentkezés, illetve üzenet elektronikus elküldésével ad meg számunkra. /a GDPR szerinti jogalap pontos megjelölése: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja/;

 

 1. a honlapunkon keresztül üzenetet küldők esetében az adatkezelés célja az üzenetek Egyesület általi megválaszolása, az érintett kezdeményezésére a vele történő kapcsolattartás. Jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az üzenet elektronikus elküldésével ad meg számunkra. /a GDPR szerinti jogalap pontos megjelölése: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja/;

 

 1. A munkavállalók esetében az adatkezelés célja a munkaszerződés megkötése, fenntartása-és teljesítése, valamint az Egyesület adójogi-és számviteli, illetve kifizetői kötelezettségeinek teljesítése. Jogalapja: a szerződéskötés-és teljesítés, valamint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése / a GDPR szerinti jogalap pontos megjelölése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), és c) pontok/;

 

 1. Az Egyesület által meghirdetett álláshirdetésre pályázók személyes adatait a meghirdetett munkakör betöltése, a pályázatok elbírálása, és a felvételt nyert pályázóval való szerződés megkötése céljából kezeljük. Jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása / a GDPR szerinti jogalap pontos megjelölése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja/.

 

 1. az Egyesület más jogi személy jogalanyokkal kötött szerződéseiben, a másik fél képviselőjének vagy kapcsolattartójának a fél által megadott elérhetőségeit a szerződés teljesítése, illetve a szerződés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás céljából kezeljük. /Jogalapja: a szerződéskötés-és teljesítés / a GDPR szerinti jogalap pontos megjelölése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), pontja/;

 

6.              Az adatkezelés tervezett időtartama

 

Az Egyesület által kötött szerződések teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje: a szerződés megszűnését követő 5 (öt) év.

 

A számlákat és a számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 (nyolc) év.

 

Az Egyesület munkavállalóinak munkaviszonnyal összefüggő személyes adatai kezelésének időtartama a munkaviszony megszűnését követő 8 (nyolc) év. Ettől eltérően a biztosítottak, volt biztosítottak biztosítási jogviszonyával összefüggő, a szolgálati időről vagy a nyugellátás megállapítása során figyelembevételre kerülő keresetről, jövedelemről adatot tartalmazó munkaügyi iratokat a biztosítottra, volt biztosítottra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig megőrizzük.

 

Az Egyesület által meghirdetett állásra jelentkezők személyes adatait – amennyiben a jelentkező nem kerül kiválasztásra – a pályázata elbírálását követően haladéktalanul törüljük. Haladéktalanul töröljük a jelentkező személyes adatait abban az esetben is, ha pályázatát annak elbírálását megelőzően visszavonja.

 

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelések esetén a személyes adatokat az érintett adatkezeléshez való hozzájárulásának a visszavonásáig kezeljük.

 

7.              A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, az Egyesület adatfeldolgozói

 

Az általunk kezelt személyes adatokat Egyesületünk elnöke (vezető tisztségviselője) és munkavállalói jogosultak megismerni a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások és a 3. pont szerinti alapelvek tiszteletben tartásával. A személyes adatok biztonsága érdekében munkavállalóinkat titoktartási kötelezettség terheli.

 

Egyesületünk a jogszabályokban előírt adó-és számviteli kötelezettségeinek teljesítése érdekében könyvelőt alkalmaz, akinek a megbízása teljesítéséhez szükséges személyes adatokat továbbítja.

 

Egyesületünk az őt terhelő adó-, járulék- és társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítése céljából munkavállalói személyes adatait a jogszabályokban meghatározott hatóságok (adóhatóság, társadalombiztosítási-és nyugdíjfolyósító szervek) részére továbbítja.

 

Az általunk szervezett sport-és egyéb eseményeken részt vevőkről kép-és hangfelvételek készítéséhez Egyesületünk harmadik személy, mint adatfeldolgozó közreműködését veszi igénybe.

Egyesületünk igénybe veszi a ………………………………. tárhely szolgáltató (székhelye: ………………….., e-mail címe: …………………..), mint adatfeldolgozó tárhely-szolgáltatását.

 

8.              Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban Önt az alábbi jogok illetik meg

 

a)     Tájékoztatáshoz való jog és hozzáférési jog

 

Ön jogosult arra, hogy Egyesületünktől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, ha igen, joga van információt kapni az adatkezeléssel érintett személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, azokról a címzettekről, akikkel az adatait közöljük, az adatkezelés tervezett időtartamáról, és az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól.

 

Kérésére az Egyesület rendelkezésére bocsátja az adatkezeléssel érintett személyes adatai másolatát. A további másolatokért az Egyesület az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

 

b)     Helyesbítéshez való jog

 

Amennyiben az Önre vonatkozó adatok pontatlanok, vagy egyéb okból nem felelnek meg a valóságnak, az Egyesület kérésére helyesbíti a pontatlan személyes adatait. Az adatkezelés célját is figyelembe véve, Ön jogosult arra,  hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését az Egyesülettől.

 

c)     Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

Az Egyesület törli az Önre vonatkozó személyes adatot, ha arra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azt kezelte; ha az adatkezelés jogellenes; ha az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonta, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; továbbá ha a törlését az Egyesületre vonatkozó jogi kötelezettség előírja.

 

d)     Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére Egyesületünk korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 

a)

Ön vitatja a személyes adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Egyesület ellenőrizze a személyes adatai pontosságát;

 1.  

b)

az adatkezelés jogellenes, azonban Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;

 1.  

c)

 Egyesületünknek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 1.  

d)

Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Egyesület jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

 

h)     Adathordozhatósághoz való jog

 

Amennyiben az adatkelés az Ön hozzájárulásán vagy az Önnel kötött szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik, joga van ahhoz, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek szabadon továbbítsa.

 

i)      Tiltakozáshoz való jog

 

Ön jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatai Egyesület általi kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés az Egyesület vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, vagy ha a személyes adatainak felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

 

9.              Jogorvoslati tájékoztatás

 

Személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérdése vagy panasza esetén a Tájékoztató 1. pontjában megjelölt elérhetőségeinken állunk a rendelkezésére.

 

Panaszát Egyesületünk kivizsgálja, és legkésőbb 30 (harminc) napon belül tájékoztatja a vizsgálat eredményéről és az általa megtett intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 (két) hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Egyesületünk a késedelem indokainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül tájékoztatja Önt.

 

Amennyiben megítélése szerint személyes adatainak kezelése sérti a vonatkozó jogszabályokat, jogosult az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál panaszt tenni vagy bírósághoz fordulni.

 

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.

 

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Kelt: Budapest, 2019………………….